• 0113 - 74 59 50
 • support@digisteun.nl
 • Goes, Stationsplein 9-11

Privacybeleid

Stichting DigiSteun is gevestigd aan Dr. W. Dreeslaan 18, 4463 XE te Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring
(Versie 08-02-2022)

Inleiding:

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, tijdens een afspraak, e-mail of telefoon) Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens:

Website: 
https://DigiSteun.ORG  
https://DigiSteun.NL
https://agenda.digisteun.nl

Dr. W. Dreeslaan 18, 4463 XE Goes
Telefoonnummer: +31 113 74 59 50

Stichting DigiSteun is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer KVK 61897469

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting DigiSteun verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats (zgn. NAW-gegevens)
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Geslacht en geboortedatum (voor zover nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt tijdens een (intake)gesprek, correspondentie  en telefonisch. Alleen de gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening wordt genoteerd.
 • IP-adres (bij gebruik van onze website)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (voor zover nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening)

De wet noemt dit ‘persoonsgegevens’ en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom. Dit leest u hieronder. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is in de afspraak die we met u gemaakt hebben of als de wet zegt dat dat moet.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening.

Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische en efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

 • Communicatie en informatievoorziening
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening
 • Ter verbetering van onze diensten
 • Facturering

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@digisteun.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Stichting DigiSteun verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om diensten aan u te leveren
 • Om uw digitale hulpvraag te kunnen beantwoorden
 • Het afhandelen van betalingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting DigiSteun neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting DigiSteun) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting DigiSteun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (meestal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten of in verband met een dienst op basis van een overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting DigiSteun verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting DigiSteun blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting DigiSteun gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst van derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht.

Cookies: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting DigiSteun en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@digisteun.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting DigiSteun wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting DigiSteun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt, samen met gekwalificeerde externe bedrijven, passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@digisteun.nl

Wijzigingen in ons privacybeleid

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen